སྙན་ངག་ཟླ་བའི་ཉིན་རེའི་སྙན་ངག་གི་མཆོད་པ།
Poetry Month Daily Offering

རྟའུ།

སྙན་ངག་མཁན་དང་གྱེར་འདོན་པ། དགེ་འདུན་ལྷུན་གྲུབ།
Tawu, written and read by Gendun Lhundrup.

Gendun Lhundrup 2020

སྙན་ངག་ཟླ་བའི་དི་རིང་གི་ཉིན་རེའི་སྙན་ངག་མཆོད་པ་འབུལ་མཁན་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་གྱེར་འདོན་གནང་མཁན་ནི་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པའི་སྐུ་ཞབས་དགེ་འདུན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་རེད། ཁོང་གི་སྙན་ངག་ཁ་བྱང་ལ། ”རྟའུ།”། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ལ་ད་ལོའི་དགུན་ཁར། ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་ནད་པ་མང་ཤོས་དེ་ཁམས་རྟའུ་ཡི་ཁུལ་ལ་བྱུང་ཡོད། 

Today’s National Poetry Month offering comes from the Venerable Gendun Lhundrup of Rongbo Monastery in Rebkong, Amdo. His poem, entitled Tawu, was written for Tawu County, Kham, the Tibetan area with the the highest number of Covid-19 cases this winter.

རྟའུ།

རྟའུ་ལགས། ངས་ཅི་ཞིག་འབྲི་དགོས་པ་རེད།
སྙན་ངག་པ་ཚོས། ཁྱེད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བྲིས་ཟིན།
ནམ་མཁའ་སྔོན་པོ་རེད། སྤྲིན་པ་དཀར་པོ་རེད་ཟེར།
སྙན་ངག་པ་ཚོས། ཁྱེད་ཀྱི་ས་གཞི་བྲིས་ཟིན།
ས་གཞི་གཙང་མ་རེད། ཆུ་བོ་དྭངས་མོ་རེད་ཟེར།
སྙན་ངག་པ་ཚོས། ཁྱེད་ཀྱི་ཁོག་པ་དང་གློ་བ་བྲིས་ཟིན།
ཁྱེད་ཀྱི་ཁོག་པ་ཡངས་མོ་རེད། གློ་བ་དཀར་པོ་རེད་ཟེར།

སྙན་ངག་པ་ཚོས། སོ་སོའི་མིག་མདངས་དང་དབུགས་ཀྱི་འབྱིན་རྔུབ་བྲིས་ཟིན།
མིག་མདངས་སྐྱ་བོ་རེད། དབུགས་རྒྱུན་འཁྱག་པ་རེད་ཟེར།
སྙན་ངག་པ་ཚོས། སྡེ་འདབས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དང་མ་ཎི་འཁོར་ལོ་རེ་རེ་བྲིས་ཟིན།
མཆོད་རྟེན་གྱི་དབུ་རྩེ་དུབ་ཅིང་མ་ཎི་འཁོར་ལོ་དག་ལ་སྐྱོ་ཡུས་འདུག་ཟེར།
ད་རུང་སྙན་ངག་པ་ཚོས། ཁྱེད་ཀྱི་ཀྱག་ཀྱོག་གི་ལམ་དང་ཆུ་བོའི་ཕར་ཚུར་བྲིས་ཟིན།
ཁྱེད་ཀྱི་སྒོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་དང་དེ་ཡི་འགྲམ་གྱི་མེ་ཏོག་བུམ་པ་སོགས་བྲིས་ཟིན།
སྙན་ངག་པ་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚད་བྲིས་ཟིན།

རྟའུ་ལགས། ང་ལ་ཅི་ཡང་ལྷག་མི་འདུག
ང་ཉིན་འགའི་རྗེས་སུ་ལུས་པས་ངོ་ཚ་ཡི་འདུག
ང་ཉིན་འགའི་རྗེས་སུ་ལུས་པས།
ངས་ད་ལྟ་སྙན་ངག་བྲིས་ན་དེ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཤིག་མ་རེད་འདོད།

རྟའུ་ལགས། ང་ནི་མིའུ་ཆུང་ཞིག་ཡིན།
གློ་ལུ་ཙམ་གྱིས་ཞེད་སྣང་བསླངས་ཏེ་ཉིན་འགར་རང་ཁྱིམ་དུ་བསྐུངས།
ཚ་བའི་འཕེལ་རིམ་ཙམ་གྱིས་ལུས་སེམས་འདར་ཞིང་།
མི་ཚོགས་དང་གྱེས་ཏེ་ཉིན་འགར་ཟུར་ཉལ་བྱས།
ད་རུང་། དབུགས་རྒྱུན་གཅོད་ལ་ཉེ་ཡང་ཁ་ཐུམ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད།

རྟའུ་ལགས། དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་གིས་ངའི་གཉའ་བ་བཅགས་ཏེ།
ཁྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་རེ་བཀླགས་ཏེ་བསྡད།
ཉི་མ་རེ་རེར་གསར་འགྱུར་ངོས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཤི་བོ་རེ་འགྲམ་པར་སྦྱར་ཏེ་བསྡད།
ཉི་མ་རེ་རེར་གསར་འགྱུར་དེ་དག་གསར་འགྱུར་དངོས་མ་ཞིག་མིན་ན་སྙམ་མོད།
འོན་ཀྱང་། གསར་འགྱུར་དེ་དག་བདེན་པ་རེད་ཟེར།
ཁྱེད་ཅག་གི་ས་ཁྲ་འང་མེ་ལྟར་དམར་པོ་རེད་ཟེར།

རྟའུ་ལགས། གལ་ཏེ་ངས་དོ་ནུབ་སྙན་ངག་གི་ནང་དུ་རྫུན་ཞིག་འབྲི་ཐུབ་ན།
རྫུན་མང་པོ་ཞིག་འབྲི་འདོད། རྫུན་མང་པོ་མང་པོ་ཞིག་འབྲི་ན་འདོད།

རྟའུ་ལགས། ད་ནི་ང་ལ་རྫུན་ཡང་འབྲི་རྒྱུ་ལྷག་མི་འདུག
མིག་ཟུང་བཙུམས་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུའང་མི་འདུག
ང་ནི་ཞེད་སྣང་དང་བཅས་ཏེ་ཨར་འདམ་གྱི་ཁང་ཆུང་ཞིག་ཏུ།
རང་གི་གྲིབ་མ་འཁྱག་པའི་ནང་དུ་པུས་བཙུགས་ཀྱིས་བསྡད་ན་ཅུང་ཟད་བདེ་ཨང་།

Tags: , , , , ,

Leave a comment
མཆན་འཇོག་རོགས་གནང་།

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One comment

  • ཀླུ་སྨྱོན།

    སྙན་ནོ་བྱུང་ལ་སྐྱོ་བོ་ཡང་བྱུང་།

    April 13, 2020 at 8:20 pm Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!