You are here

དབུ་འབྱེད་གསུང་བཤད།

དབུ་འབྱེད་གསུང་བཤད།

ཚོགས་འདུའི་དབུ་འབྱེད་གསུང་བཤད་དང་ཕྱོགས་བཞིར་བཞུགས་པའི་གྲོགས་པོ་རྣམ་པའི་གསུང་འཕྲིན་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་ནས་ཚོགས་འདུ་དངོས་སུ་དབུ་བཙུགས་པའི་རྣམ་པ།

Moderator: 
པད་མ་འབུམ།
Transcripts: 
རཀ་ར་བཀྲས་མཐོང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དར་རིན་པོ་ཆེ།
པད་མ་འབུམ།
ཨན་དྲི་ཡ་ སོ་རོ་སི།